Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ota

Office of the Tenant Advocate
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about Office of the Tenant Advocate services for Vietnamese speakers.

Tên Cơ Quan: Văn Phòng Biện Hộ Người Mướn Nhà


Trình Bày Nhiệm Vụ:
Nhiệm vụ của Văn Phòng Biện Hộ Người Mướn Nhà (Office of the Tenant Advocate, hay OTA) là cố vấn kỹ thuật và cung cấp dịch vụ pháp lý khác cho người mướn nhà liên quan đến các tranh chấp với chủ nhà; giáo dục và thông tin cho cộng đồng người mướn nhà về quyền lợi người mướn và nhà mướn; biện hộ quyền hạn và quyền lợi của người mướn nhà trong Đặc Khu về vấn đề pháp luật, quy luật, và pháp lý; và giúp đỡ tài chánh cho người mướn phải dời nhà trong vài trường hợp khẩn cấp và phí tổn dời nhà.

Các Chương Trình Chánh Yếu:

Gia Cư Khẩn Cấp

OTA giúp đỡ tài chánh cho một số gia cư khẩn cấp và chi phí dời nhà cho người mướn nhà phải dời đi vì hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc bị chánh quyền đóng cửa, qua các dịch vụ như sau. 

Viện Giáo Dục của OTA

OTA tổ chức các buổi họp giáo dục trong một số vấn đề để thông báo cho người mướn nhà biết về quyền của họ và các quan tâm khác về gia cư. 

Giúp Đỡ về Gia Cư và Dịch Vụ Cộng Đồng của OTA

OTA cố vấn người mướn nhà để giải quyết tranh chấp với chủ nhà, giải quyết những vấn đề pháp lý và quyền hạn và trách nhiệm của người mướn nhà và chủ nhà, và giúp đỡ về mặt pháp lý và kỹ thuật cho những hành động khác hơn như giúp điền đơn.

Đại Diện Pháp Lý của OTA

OTA có đại diện tại gia cho người mướn nhà trong vài trương hợp, và giới thiệu hồ sơ khác đến các nơi miễn phí hay giá hạ hoặc các nơi cung cấp dịch vụ pháp lý có hợp đồng và luật sư. 

Chánh Sách Biện Hộ của OTA

OTA hợp tác với các gíới chức chánh phủ và phi chánh phủ và thực thể khác, gồm có Hội Đồng Đặc Khu Columbia, văn phòng Thị Trưởng, các cơ quan điều hành, tòa án, người quan tâm cho người mướn nhà, người biện hộ và các nơi khác, để quảng bá sâu rộng hơn luật lệ và chánh sách bảo vệ người mướn nhà trong Đặc Khu.

Dịch vụ

OTA cung cấp một số lớn dịch vụ cho cộng đồng người mướn nhà, cố vấn người mướn nhà giải quyết các tranh chấp với chủ nhà, nhận diện vấn đề pháp lý liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của họ; có đại diện tại gia cho người mướn nhà trong vài trường hợp; hợp tác với các gíới chức chánh phủ và phi chánh phủ và thực thể khác, gồm có Hội Đồng Đặc Khu Columbia, văn phòng Thị Trưởng, tòa án, người quan tâm cho người mướn nhà, người biện hộ và các nơi khác, để quảng bá sâu rộng hơn luật lệ và chánh sách bảo vệ người mướn nhà trong Đặc Khu. OTA tổ chức các buổi họp giáo dục cho một số vấn đề. Giúp đỡ tài chánh cho một vài trường hợp gia cư khẩn cấp

Dịch Vụ Thông Ngôn:

Nếu có thắc mắc về Văn Phòng Biện Hộ Người Mướn Nhà, quý vị có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi tại số (202) 719-6560. Khi quý vị gọi hay viếng văn phòng chúng tôi, một nhân viên của chúng tôi sẽ tìm một thông dịch
viên giúp đỡ quý vị.

Thông Tin Liên Lạc:
Office of the Tenant Advocate
Reeves Center
2000 14th Street, NW Suite 300-N
Washington, DC 20009
Điện thoại: (202) 719-6560
Điện sao (fax): (202) 719-6586
www.ota.dc.gov
Giờ Làm Việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:45 sáng đến 4:45 chiều